NJPW 01/18/2021 January 18th 2021

 
$2.99
One

1. Great-O-Khan & Will Ospreay vs. Satoshi Kojima & Yuya Uemura
2. DOUKI, El Desperado, Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru vs. El Phantasmo, Gedo, Jado & Taiji Ishimori
3. Hirooki Goto, Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs. Dick Togo, EVIL & Yujiro Takahashi
4. Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito vs. Kota Ibushi, SHO & Tomoaki Honma
5. Hiroshi Tanahashi & Master Wato vs. BUSHI & Shingo Takagi


Please log in to write a review