Complete Hustle in 2006 V.2 (3 Disc Blu-Ray with Cover Art)

 
$24.99

Disc 1

Hustle House July 11th 2006 

1. Hustle Mask Red, Hustle Mask Blue & Hustle Mask Yellow vs Kyou Itako, Red Onigumo & Yellow Onigumo (7:11)
2. Erica, Margarete & Tetsuhiro Kuroda vs Gomorrah, Kohei Sato & Giant Voba (10:35)
3. Hustle King Memorial Tag Tournament Final: Shinjiro Otani, Masato Tanaka & Tadao Yasuda vs Genichiro Tenryu, Wataru Sakata & Ryouji Sai (14:04)
4. Toshiaki Kawada & Monster C vs TAJIRI & Kintaro Kanemura (12:12)

Hustle House August 8th 2006

 

 

 

1. Neo Devil Pierroth #1, Neo Devil Pierroth #2 & Choshu-ga vs Hustle Mask Red, Hustle Mask Blue & Hustle Mask Yellow (6:53)
2. Shinjiro Otani, Erica & Margarete vs Genichiro Tenryu & Wataru Sakata (5:55)
3. Kohei Sato & Giant Voba vs Masato Tanaka & Dokkoi Namiguchi (5:14)
4. Commander An Jo & Sodom vs TAJIRI & Kintaro Kanemura (11:45)

Hustle House August 9th 2006

 

 

 

1. Hustle Mask Red, Hustle Mask Blue & Hustle Mask Yellow vs Frog Lesnar, Dark Von Maestro #1 & Dark Von Maestro #2 (8:29)
2. Wataru Sakata vs Masato Tanaka & Dokkoi Namiguchi (0:21)
3. Erica & Margarete vs RGM & TG (7:15)
4. Genichiro Tenryu vs Kohei Sato (9:41)
5. TAJIRI, Shinjiro Otani & Kintaro Kanemura vs Toshiaki Kawada, Sodom & Giant Voba (8:25)

Hustle House September 7th 2006

 

 

 

1. Hustle Mask Red, Hustle Mask Blue & Hustle Mask Yellow vs Neo Devil Pierrot #1, Neo Devil Pierrot #2 & Choshu-ga (8:17)
2. Erica & Margarete vs Dokron Z & Dokron Z Papa (6:19)
3. Takao Omori vs Ryouji Sai vs Giant Voba (3:47)
4. TAJIRI & KUSHIDA (debut) vs Red Onigumo & Blue Onigumo (9:13)
5. Toshiaki Kawada, Genichiro Tenryu & Commander An Jo vs Naoya Ogawa, Shinjiro Otani & Kintaro Kanemura (15:16)

Disc 2

Hustle October 6th 2006

 

 

 

 

 
1. Monster Mask Purple, Monster Mask Black & Monster Mask White vs Hustle Mask Red, Hustle Mask Blue & Hustle Mask Yellow (7:56)
2. Shinjiro Otani, Erica & Margarete vs KIDATA Rou 2006, Monster C & Dokron Z (7:40)
3. Bubba Ray & D-Von vs Kintaro Kanemura & Masato Tanaka (15:23)
4. Commander An Jo, Giant Voba & Wild HAKAIYA vs TAJIRI, KUSHIDA & CAIYA (12:08)
5. Genichiro Tenryu vs Wataru Sakata (7:43)
6. Naoya Ogawa, HG & Newling vs Toshiaki Kawada, Sodom & Gomorrah (11:17)

Hustle House October 9th 2006

 

 

 

1. Hustle Mask Yellow & Monster Mask Brown vs Hustle Mask Red & Hustle Mask Green (4:54)
2. Chie Ishii Debut Match: "brother" YASSHI with TARU besiegt (^o^)/ Chie (5:44)
3. Kintaro Kanemura, Masato Tanaka & Tetsuhiro Kuroda vs Wataru Sakata, Ryouji Sai & RG (13:53)
4. Bubba Ray & D-Von vs Erica & Margarete vs Sodom & Gomorrah (11:55)
5. 5x5 Elimination: Naoya Ogawa, HG, Newling, Shinjiro Otani & TAJIRI vs Toshiaki Kawada, Genichiro Tenryu, Kohei Sato, Giant Voba & Monster C (17:28)

Hustle House November 15th 2006

1. Monster Mask Black & Monster Mask Yellow vs Hustle Mask Red & Hustle Mask Blue (8:03)
2. Giant Voba vs KUSHIDA & (^o^)/ Chie (7:49)
3. Bubba Ray & D-Von vs Wataru Sakata, Ryouji Sai & RG (17:49)
4. Toshiaki Kawada, Kohei Sato & Red Onigumo vs Shinjiro Otani, TAJIRI & Kintaro Kanemura (9:29)

Disc 3

 

Hustlemania November 23rd 2006

 

 

 

1. Hustle Mask Red, Hustle Mask Blue & Hustle Mask Green vs Monster Mask Yellow, Monster Mask Black & Monster Mask White (9:03)
2. Shinjiro Otani, Kintaro Kanemura, Erica & Margarete vs Kohei Sato, Red Onigumo, Blue Onigumo & Dokuron Z (8:09)
3. Giant Voba vs KUSHIDA & (^o^)/ Chie & Hitomi Kaikawa (9:34)
4. Bubba Ray & D-Von vs Sodom & Gomorrah (15:18)
5. Minoru Suzuki, NOSAWA Rongai & MAZADA vs Wataru Sakata, Ryouji Sai & RG (11:22)
6. Naoya Ogawa, Newling & TAJIRI vs Toshiaki Kawada, Commander An Jo & CAIYA (9:03)
7. The Esperanza vs HG (10:09)

Hustle House December 25th 2006

 

 

 

1. Kintaro Kanemura & Dokuron Z vs Tetsuhiro Kuroda & Erica (7:16)
2. TAJIRI & Commander An Jo vs Giant Voba & KUSHIDA (10:19)
3. Toshiaki Kawada & (^o^)/ Chie vs Genichiro Tenryu & Choshu-ga (12:22)
4. Shinjiro Otani & RG vs Minoru Suzuki & Wataru Sakata (12:51)

Hustle House December 26th 2006

 

 

1. TARU & "brother" YASSHI vs KUSHIDA & (^o^)/ Chie (10:10)
2. Giant Voba vs TAJIRI (5:48)
3. Wataru Sakata & Ryouji Sai vs Minoru Suzuki & RG (1:32)
4. Minoru Suzuki & Yoshihiro Takayama vs Wataru Sakata & Ryouji Sai (14:38)
5. Shinjiro Otani, Kintaro Kanemura & Egashira 2:50 vs Genichiro Tenryu, Toshiaki Kawada & Kyou Itako (8:59)

 


Please log in to write a review