DDT 05/09/2021 May 9th 2021 (2 Discs)

 
$5.99
One
1. Hideki Okatani vs. Toi Kojima
2. (Into the Ring Rules 4 Way) Danshoku Dino & Super Sasadango Machine vs. Kazuki Hirata & Toru Owashi vs. Akito & Keigo Nakamura vs. Sanshiro Takagi & Yukio Naya
3. Mad Paulie, Soma Takao & Tetsuya Endo vs. Kazusada Higuchi, Saki Akai & Yuki Ino
4. Yukio Sakaguchi vs. Yusuke Okada
5. MAO & Yuki Ueno vs. HARASHIMA & Naomi Yoshimura
6. (Ultimate Tag League 2021) Antonio Honda & Chris Brookes vs. Jun Akiyama & Makoto Oishi
7. (Ultimate Tag League 2021) Daisuke Sasaki & Yuji Hino vs. Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata

Please log in to write a review