DDT 02/28/2021 February 28th 2021 (2 Discs)

 
$5.99

One


1. Toi Kojima & Yusuke Okada vs. Keigo Nakamura
& Yuki Ueno2. (DDT Iron Man Heavy Metal Championship) Saki Akai
Photobook: Lip Hip Shake vs. Young Bucks: Killing the Business from Backyards to
the Big Leagues vs. Antonio Honda vs. Danshoku Dino vs. Kazuki Hirata vs. Saki
Akai3. HARASHIMA, Toru Owashi & Yukio Naya vs. Daisuke Sasaki, Mad
Paulie & Nobuhiro SHimitani4. Soma Takao, Tetsuya Endo & Yuji Hino
vs. Akito, Konosuke Takeshita & Yuki Ino5. Kazusada Higuchi, Yukio
Sakaguchi & CHris Brookes vs. Hideki Okatani, Jun Akiyama & Makoto
Oishi6. (DDT Extreme Championship-Kid's Room Sauna Count Edition Death
Match) Shunma Katsumata vs. MAOPlease log in to write a review