Michinoku Pro 06/04/2021 June 4th 2021

 
$2.99
Michinoku Pro June 4th 2021
 
1. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Koji Kawamura & Yasutaka Oosera
2. Baliyan Akkii & Mei Suruga vs. Emi Sakura & Yuna Mizumori
3. GAINA & Taro Nohashi vs. Rasse & Rekka
4. Ken45, Manjimaru & Rui Hiugaji vs. Ayumu Gunji, MUSASHI & Taira Ogasawara
5. (Casket Match) Jinsei Shinzaki vs. Great Sasuke

Please log in to write a review