Dragon Gate Speed Style Final 005 & 006

 
$2.99
Dragon Gate Speed Star Final 005 & 006
 
July 28, 2021 - Speed Star Final SP #005
1. (11/25/07-Osaka) (Open the Twin Gate Championship) Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Ryo Saito & Susumu Yokosuka
2. (10/12/07-Tokyo) (Open the Twin Gate/WAR International Jr Tag Championship) Masato Yoshino & Naruki Doi vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa

July 29, 2021 - Speed Star Final #006
1. (11/16/08-Osaka) (Open the Brave Gate Championship) Masato Yoshino vs. Dragon Kid
2. (5/5/13-Nagoya) (Open the Brave Gate Championship) Masato Yoshino vs. Dragon Kid

 

 

 

 


Please log in to write a review