DDT 05/03/2023 May 3rd 2023 (2 Discs)

 
$5.99

4. Munetatsu Nakamura & Yuya Koroku vs. Kazuma Sumi & Toi Kojima
5. Saki Akai vs. Rayne Leverkusen
6. Daisuke Sasaki, Minoru Fujita & MJ Paul vs. Diego, Soma Takao & Yusuke Okada
7. (Mixed Martial Arts Challenge Match) Hikaru Machida vs. Kazuki Hirata
8. Akito, Chiitan & Toru Owashi vs. Antonio Honda, Chris Brookes & Masahiro Takanashi
9. Yuki Ueno & Yuni vs. Takeshi Masada & Vert Van Jack
10. (DDT Extreme Championship-Toys, Laders & Chairs Match) Jun Akiyama vs. Shunma Katsumata
11. KANON, Kazusada Higuchi, Naruki Doi & Yukio Sakaguchi vs. HARASHIMA, Hideki Okatani, Kotaro Suzuki & Sanshiro Takagi
12. (DDT Universal Championship) Tetsuya Endo vs. MAO
13. (KO-D Openweight Championship) Yuji Hino vs. Yuki Ino


Please log in to write a review