Sendai Girls 07/16/2023 July 16th 2023

 
$2.99

1. Yurika Oka vs. Yura Suzuki
2. Aiger vs. Sakura Hirota
3. Manami, Ryo Mizunami & Yuu vs. AKARI, Lena Kross & Nina Samuels
4. Mika Iwata & Miyuki Takase vs. Saori Anou & Sareee
5. Chihiro Hashimoto vs. Natsupoi
6. Hiroyo Matsumoto vs. DASH Chisako
7. (Sendai Girls World Championship) ASUKA vs. Millie McKenzie


Please log in to write a review