Michinoku Pro 12/15/2023 December 15th 2023

 
$2.99

1. Yasutaka Oosera vs. Ringo Yamaya
2. Mei Suruga & Sayaka vs. Kaori Yoneyama & Tokiko Kirihara
3. Bailyan Akki, Rasse & Rui Hiugaji vs. Demus, Ken45 & Manjimaru
4. Fujita Hayato, Jinsei Shinzaki & Yoshitsune vs. Dick Togo, MUSASHI & OSO11
5. Ethan Nohashi, Murasaki SHIKIBU 1, Murasaki SHIKIBU 2, Piglet Kobayashi & Great Sasuke vs. Ayu-chan A Magical Boy Who Protects the World Peace, Brahman Kei, Brahman Shu, Vatican Ota & Yu Saikuma-sa


Please log in to write a review