Best of Onita (Blu-Ray with Cover Art)

 
$9.99

Onita vs. Dos Caras (2/25/1983)
Onita vs. Masashi Aoyagi (10/6/1989)
Onita vs. Masashi Aoyagi (10/10/1989)
Onita & Tarzan Goto vs. Mitsuhiro Matsunaga & Jerry Blayman (12/10/1989)
Onita & Tarzan Goto vs. Dragon Master & Masanobu Kurisu (4/1/1990)
Onita vs. Lee Gak Soo (5/19/1990)
Onita vs. Tarzan Goto (8/4/1990)
Onita vs. Mr. Pogo (5/6/1991)
Onita & Sambo Asako vs. Sabu & Horace Boulder (4/23/1992)
Onita vs. The Sheik (5/2/1992)
Onita, Goto, El Hijo del Santo v Negro Casas, Horace Boulder, Tim Patterson (5/16/1992)
Onita vs. Terry Funk (5/5/1993)
Onita & Great Sasuke vs. Shinzaki & Mr. Pogo (9/28/1993)
Onita, Sasuke & Goto vs. Shinzaki, Mr. Pogo, Toi (12/20/1993)
Onita vs. Tenryu (5/5/1994)
Onita vs. Great Sasuke (10/30/1994)
Onita & Goto vs. Pogo & Oya (12/1/1994)
Onita, Kanemura, Hido vs. Tanaka, Nakagawa, Kuroda (5/25/1997)


Please log in to write a review