Best of NJPW 1987 V.1

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • Masa Saito vs. Akira Maeda - Saito leaves Maeda a bloody mess! (5/18/87)
  • Akira Maeda/Nobuhiko Takada vs. Kazuo Yamazaki/Yoshiaki Fujiwara (5/25/87)
  • Antonio Inoki vs. Seiji Sakaguchi (5/25/87)
  • Antonio Inoki vs. Masa Saito (6/12/87)
  • Akira Maeda/Osamu Kido/Kengo Kimura vs. Antonio Inoki/Kantaro Hoshino/Masa Saito
  • Keiji Mutoh/Tatsumi Fujinami vs. Bam Bam Bigelow/Buzz Sawyer
  • Antonio Inoki/Keiji Mutoh/Yoshiaki Fujiwara vs. Tatsumi Fujinami/Osamu Kido/Kengo Kimura
  • Antonio Inoki vs. Bam Bam Bigelow

Please log in to write a review