NOAH 08/29/2009 August 29th 2009 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 3:00

1. Taiji Ishimori -vs- Ricky Marvin.

2. Kishin Kawabata -vs- Genba Hirayanagi.

3. Akira Taue/Yoshinari Ogawa -vs- Akitoshi Saito/Takuma Sano.

4. Takeshi Morishima/Tamon Honda -vs- KENTA/Akihiko Ito.

5. Takeshi Rikio/Mohammed Yone -vs- Yoshinobu Kanemaru/Kotaro

6. Go Shiozaki -vs- Atsushi Aoki.                                                  Suzuki.

7. Kenta Kobashi/Jun Akiyama -vs- Takashi Suguira/Shuhei Taniguchi.

BONUS: SEM Matches:

1. Mohammed Yone -vs- Shuhei Taniguchi.  (3-21-06)

2. KENTA -vs- Ted DiBiase Jr.   (4-4-07)


Please log in to write a review