NJPW Toukon V Volumes 14 & 15

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

1. Brutal training clips from kids trying out for NJ

2. Tatsuhito Takaiwa vs. Osamu Nishimura 1/23/94

3. Hiroyoshi Tenzan vs. Takayuki Iizuka

4. Hiro Hase vs. Yuji Nagata

5. El Samurai/Akira Nogami vs. Shinjiro Ohtani/Satoshi Kojima

6. Jushin Liger vs. Tokimitsu Ishizawa(Kendo Ka Shin)

7. Akitoshi Saito vs. Hiro Hase

Volume 15

3/21/93

1. Prelim Highlights: Shinjiro Otani, Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima,

2. Jushin Liger vs. Dean Malenko (IWGP Junior Title)

3. Ashura Hara, Strong Machine, Hiro Saito, Tatsutoshi Gotoh, and Norio Honaga vs. Kabuki, Shiro Koshinaka, Kuniaki Kobayashi, Kengo Kimura, and Masaji Aoyagi

4. Keiji Mutoh vs. Power Warrior (Kensuke Sasaki)


Please log in to write a review