NJPW Toukon V Volumes 16 & 17

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Volume16

Yoshiaki Fujiwara vs. Osamu Kido (13:10, 6/14/93)

IWGP Tag Team Champions Hawk & Kensuke Sasaki vs. Bobby Eaton & Tony Halme (6:09, 6/14/93)

Kengo Kimura/Shiro Koshinaka/Great Kabuki/Masashi Aoyagi vs. Tatsumi Fujinami/Riki Choshu/Shinya Hashimoto/Michiyoshi Ohara (clipped, 5:09 of 13:17 aired, 5/28/93)

Riki Choshu/Hiroshi Hase/Akira Nogami vs. Kengo Kimura/Shiro Koshinaka/Great Kabuki (clipped, 2:00 of 8:31 aired, 6/8/93)

Riki Choshu/Tatsumi Fujinami/Keiji Muto/Hiroshi Hase/Takayuki Iizuka vs. Kengo Kimura/Shiro Koshinaka/Great Kabuki/Kuniaki Kobayashi/Masashi Aoyagi (clipped, 8:36 of 15:53 aired, 6/14/93)

Volume 17

9/26/93

1. Masao Orihara vs. Tiger Mask III

2. Jushin Liger vs. Black Tiger

3. Tatsumi Fujinami vs. Genichiro Tenyru


Please log in to write a review