NJPW Toukon V Volumes 24 & 25

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Volume 24

9/27/94 Osaka Jo Hall

IWGP Heavykyu Senshuken Jiai: Shinya Hashimoto vs. Masahiro Chono

IWGP Tag Senshuken Jiai: Hell Raisers (Hawk & Power Warrior) vs. Rick & Scott Steiner

9/22/94 Sendai Miyagi-ken Sports Center: Shinya Hashimoto & Hiroshi Hase vs. Hell Raisers

9/24/94 Nagoya Aichi-ken Taiikukan: Masahiro Chono vs. Hawk Warrior

9/26/94 Kobe World Kinen Hall: Masahiro Chono vs. Scott Norton

Volume 25

Hawk Warrior vs. Satoshi Kojima

El Samurai vs. Tatsuhito Takaiwa

Akira Nogami vs. Yuji Nagata

Takayuki Iizuka vs. Takashi Ishikawa

Hiroshi Hase vs. Tadao Yasuda

Keiji Muto vs. Shinjiro Otani

Shinya Hashimoto vs. Manabu Nakanishi


Please log in to write a review