Michinoku Pro 09/15/1994 September 15th 1994

 
$2.99
New Page 2
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00
  • Terry Boy/Shiryu vs. Hanzo Nakajima/Masato Yakashuji
  • Great Sasuke/Ultimate Dragon vs. Jinsei Shinzaki/Gedo
  • Jinsei Shinzaki vs. Terry Boy
  • Great Sasuke vs. Turako IND Jr. Title
  • Super Dolphin/Taka Michinoku vs. Sato/Shiryu

Please log in to write a review