Michinoku Pro 12/15/1994 December 15th 1994

 
$2.99
New Page 2
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00
  • Yuki Ishikawa vs. Kaisuke Ikeda
  • Ryuko Shachihoko vs. Yone Genjin
  • Great Sasuke vs. Taka Michinoku
  • Shiryu/Sato/Terry Boy vs. Super Dophin/Gran Naniwa/Jinsei Shinzaki
  • Wellington Wilkins Jr. vs. Yone Genjin
  • Terry Boy vs. Aja Gojahe
  • Great Sasuke/El Gran Hmada vs. Shiryu/Sato
  • Jinsei Shinzaki/Taka Michinoku vs. Super Dolphin/Gran Naniwa
     

Please log in to write a review