AJPW 04/05/2010 April 5th 2010 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 3:00
 

Taped 4/4 Tokyo - CHAMPION CARNIVAL DAY 2:
1. Shuji Kondo vs. Yasufumi Nakanoue.
2. Super Crazy/BUSHI vs. Kaz Hayashi/Hiroshi Yamato.
3. TARU/Rene Dupree/Minoru Tanaka vs. Shuji Kondo/KAI/Masayuki Kono
4. Taiyo Kea vs. KIYOSHI. (B)
5. Satoshi Kojima vs. Seiya Sanada. (A)
6. Masakatsu Funaki vs. Kohei Suwama. (B)
7. Ryota Hama vs. Minoru Suzuki. (A)


Please log in to write a review