Zero1 11/17/2010 November 17th 2010 (2 Discs)

 
$5.99New Page 1
Video Quality:EX
Run Time 3:00

1. Shito
Ueda/Yoshikazu Yokoyama -vs- Braithe Priest/Don Gorman.

2. Ryuji Sai/Yusaku
Obata/Shinsuke Jet Wakabata -vs- Kamikaze/Yuzuru

     Saito/Rikiya
Fudo.

3. Takuya
Sugawara -vs- Minoru Fujita -vs- Mineo Fujita -vs- Munenori Sawa.

       *Int'l
Jr Title #1 Contender Match  -  4-Way.

4. Masato
Tanaka -vs- Kohei Sato.

5. Ikuto Hidaka
-vs- Fujita Jr Hayato.     *Int'l Jr. Title

6. Daisuke
Sekimoto -vs- Shinjiro Otani.     *Z-1 World Title
Please log in to write a review