NJPW 01/04/2001 January 4th 2001

 
$2.99New Page 1

Video Quality:EX

Run Time: 2:00

Kensuke Sasaki vs. Satoshi Kojima (16:33)
Hiroyoshi Tenzan vs. Yuji Nagata (16:45)
Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs. Shin'ya Makabe & Tatsuhito Takaiwa
(18:02)
Takashi Iizuka vs. Kendo Ka Shin (6:12)
Kensuke Sasaki vs. Masa Chono (11:28)
Toshiaki Kawada vs. Hiroyoshi Tenzan (10:45)
Shinjiro Ohtani & Keiji Mutoh vs. Manabu Nakanishi & Jushin Liger (5:44) w
Riki Choshu vs. Shin'ya Hashimoto
Kensuke Sasaki vs. Toshiaki Kawada (10:30)

Please log in to write a review