AJPW 02/28/2011 February 28th 2011

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

#288, 2/28/11
1. Kaz Hayashi vs Shuji Kondo vs Minoru (10:21)
2. TARU vs KENSO (15:25)
3. Seiya Sanada & Manabu Soya vs Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [BJW] (30:00)
#289, 3/7/11
4. Suwama & KAI vs Minoru Suzuki & Hiroshi Yamato (18:11)
5. World Tag Title: © Taiyou Kea & Akebono vs KONO & Joe Doering (18:42)
6. Keiji Muto & Shinjiro Otani vs Masakatsu Funaki & AKIRA (16:40)


Please log in to write a review