Best of NJPW 1997 Series V.05

 
$2.99

 

 

 

 


One


Video Quality:EX
Run Time 2:00


2/22/97
1-"nWo
Japan" Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton Vs. Keiji Mutoh,
Kensuke Sasaki & Satoshi Kojima
2-Koji
Kanemoto Vs. TAKA Michinoku
3-
NJPW
J-Crown Champion-Jushin Thunder Liger Vs.
Shinjiro Otani
3/1/97
1-Keiji
Mutoh & Junji Hirata Vs. Satoshi Kojima & Manabu
Nakanishi
2-"nWo
Japan" Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton Vs. Shinya Hashimoto,
Kensuke Sasaki & Tadao Yasuda
3-Shiro
Koshinaka Vs. Keiji Mutoh
4-
NJPW
J-Crown Champion-Jushin Thunder Liger Vs.
Koji Kanemoto
 

 

 

 

 


Please log in to write a review