DDT 11/29/2002 November 29th 2002

 
$2.99
One
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
01. Iron Man Heavy Metal Title: Shoichi Ichinomiya vs. Ryu Echigo
02. Seiya Morohashi & Yoshihiro Sakai vs. Miyuki Maeda & Showa Child
03. Takashi Sasaki & Tanomusaku Toba vs. Super Uchu Power & O.K. Revolution
04. MIKAMI vs. Tomohiko Hashimoto
05. Poison Sawada JULIE & Jaki Mask # 1 & Jakai Mask # 2 vs. Hebikage & HERO! & Toguro Habukage
06. KO-D Openweight Title: GENTARO vs. Sanshiro Takagi


Please log in to write a review