SWS 08/05/1991 August 5th 1991

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 

1. Apollo Sugawara vs. Akira Katayama
2. Don Arakawa vs. Tetsuya Yamanaka
3. Kabuki & Masao Orihara vs. Kenichi Oya & Hiroshi Hatanaka
4. Kendo Nagasaki & Goro Tsurumi vs. Rochester Roadblock & Fumihiro Niikura
5. Naoki Sano & Ricky Fuyuki vs. Tito Santana & Tatsumi Kitahara
6. George & Shunji Takano vs. Rick Martel & Steve Lombardi
7. Genichiro Tenryu, Ashura Hara & Takashi Ishikawa vs. Yoshiaki Yatsu, Haku & Shinchi Nakano


Please log in to write a review