NJPW 01/04/1995 January 4th 1995 (2 Discs)

 
$5.99

One


Video Quality:VG
Run Time 3:00
 

Antonio Inoki vs. Gerard
Gordeau
Sting vs. Tony
Palmora
Antonio Inoki vs.
Sting
Norio Honaga vs. Great
Sasuke
Road Warrior Hawk vs. Scott
Norton
Kensuki Sasaki vs. Shinya
Hashimoto
Tatsumi Fujinami & Junji
Hirata vs. Sabu & Masahiro Chono
Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu
Nakanishi
Hiroshi Nagata vs. Koji
Kanemoto
Shinjiro Ohtani vs. El
Samurai
Steiner Brothers vs. Hiroshi
Hase & Keiji Muto
Tiger Jeet Singh Sr. & Jr.
vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara
Riki Choshu & vs. Kengo
Kimura & Tatsutoshi Goto.
Great Kabuki & Tatsutoshi
Goto vs. Akitoshi Yatsu & Takegi
Kengo Kimura vs. Hiromichi
Fuyuki
Sabu &
Masahiro Chono vs. Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara)

Please log in to write a review