BJPW 05/27/2013 May 27th 2013

 
$2.99

One


Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
Yuichi
Taniguchi & Tank Nagai vs Mototsugu Shimizu & Jun Ogawauchi
(11:00)Onryo, Tsumoto Oosugi & Hercules Senga vs MEN's
Teioh, SUSUMU & Daisuke Masaoka (10:38)DJ Hyde & Jake
Crist vs Brahman Shu & Brahman Kei (9:36)Hardcore
Match: Takashi Sasaki, Shadow WX & The Winger vs Kankuro Hoshino, Masato
Inaba & Hoshito Takahashi (14:42)
Daisuke
Sekimoto, Yuji Okabayashi, Shinobu & Kazuki Hashimoto vs Yoshihito
Sasaki, Shinya Ishikawa, Ryuichi Kawakami & Madoka
(13:31)Death Match Heavyweight Title Skirmish, Perfect and
Faultless 4 Corner (Lighttubes, Barbed Wire, Thumbtacks & alpha) Pain Death
Match: Shuji Ishikawa, Ryuji Ito, Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs Jun
Kasai, "Black Angel" Jaki Numazawa, Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto
(16:11)


Please log in to write a review