WNC 01/25/2013 January 25th 2013

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. Hajime Ohara, Jiro Kuroshio & Nozaki vs. Lin Byron, YO-HEY & Zeus
2. Emil Sitoci vs. Yusuke Kodama
3. Fake Takuya Kito vs. Takuya Kito
4. Hiroki Murase vs. Josh O'Brien
5. Hoshito Takahashi & Koji Doi vs. Hideyoshi Kamitani & Kazuki Hashimoto
6. Akira Shinose, Makoto & TAJIRI vs. AKIRA, Shinya Ishikawa & Syuri

Please log in to write a review