Zero1 08/03/2014 August 3rd 2014

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00
 
1. (Block B) Kohei Sato vs. Kazuki Hashimoto
2. (Block A) Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto
3. KAMIKAZE, Takuya Sugawara, Kengo & YASSHI vs. Ikuto Hidaka, Jason Lee, Mineo Fujita & Pandita Nuevo
4. (Semi-Final) KAI vs. Daemon Ueda
5. (Semi-final) Ryuji Sai vs. Kohei Sato
6. (Zero1 United National Championship) Tama Williams vs. Hideki Suzuki
7. Shinjiro Otani & Yoshikazu Yokoyama vs. Masato Tanaka & Yusaku Obata
8. (Finals) Ryouji Sai vs. KAI

Please log in to write a review